Entity C-60 - “娱乐清扫者”
IETS:3C
IETS
:3
智能:C
:root {
  --box-border: var(--gray-monochrome);
  --box-shadow: var(--swatch-tertiary-color);
  --box-color-0: 27, 122, 44;
  --box-color-1: 88, 248, 70;
  --box-color-2: 211, 186, 0;
  --box-color-3: 239, 149, 0;
  --box-color-4: 254, 110, 24;
  --box-color-5: 253, 69, 69;
}
.extrabox {
  float: right;
  position: relative;
}
.box {
  position: relative;
  width: max-content;
  min-width: 11rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 2.25rem;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0 0.5rem;
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
  border-left: 0.5rem solid rgba(var(--box-border), 0.5);
  box-shadow: 
    inset 0 0 0 0.0625rem rgba(var(--box-shadow), 0.5),
    inset 0.0625rem 0 0 0 rgba(var(--box-shadow), 0.5),
    inset 0 -0.0625rem 0 0 rgba(var(--box-shadow), 0.75);
  transition: height 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  font-family: Inter, "Noto Serif SC", sans-serif;
  cursor: default;
  overflow: hidden;
}
.box br {
  display: none;
}
.box .iets-before {
  position: relative;
  font-size: 1.5rem;
  display: flex;
  opacity: 1;
  right: 0;
  top: 0;
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.box .iets-after {
  position: relative;
  right: 999rem;
  top: 0;
  opacity: 0;
  transition: 
    opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    top 0s 0.25s,
    right 0s 0.25s;
}
.box .iets-before .iets-link {
  opacity: 1;
}
.box:hover {
  height: 5.063rem;
}
.box:hover .iets-before {
  top: -2.25rem;
  right: 999rem;
  opacity: 0;
  transition: 
    opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    top 0s 0.25s,
    right 0s 0.25s;
}
.box:hover .iets-after {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  top: -2.25rem;
  right: 0;
  opacity: 1;
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.box .iets-after .iets-link {
  font-size: 1.5rem;
}
.extrabox[class*="{"] .lang-tr,
.extrabox[class*="cn/tr"] .lang-tr,
.lang-cn .lang-tr,
.lang-tr .lang-cn {
  display: none;
}
 
.box.class-0 {
  --box-border: var(--box-color-0);
  --box-shadow: var(--box-color-0);
}
.box.class-1 {
  --box-border: var(--box-color-1);
  --box-shadow: var(--box-color-1);
}
.box.class-2 {
  --box-border: var(--box-color-2);
  --box-shadow: var(--box-color-2);
}
.box.class-3 {
  --box-border: var(--box-color-3);
  --box-shadow: var(--box-color-3);
}
.box.class-4 {
  --box-border: var(--box-color-4);
  --box-shadow: var(--box-color-4);
}
.box.class-5 {
  --box-border: var(--box-color-5);
  --box-shadow: var(--box-color-5);
}
评分: +13+x

实体编号:C-60

栖息地:不定

cover-6621485_1280.jpg

处于扫描状态的娱乐清扫者。

描述

娱乐清扫者是一种通体黑色,身体带有彩色霓虹光线的人形实体。

行为

娱乐清扫者通常会在“后室娱乐”的管理者所指定的地点进行看守。此时,娱乐清扫者将会进入被称作“扫描”的状态。

娱乐清扫者处于“扫描”状态时,它将保持静止且不会移动,同时,附带的霓虹光线将会环绕在其头部,并伴随着一些白色烟雾,这种烟雾的产生原因及其成分尚不明确。

当有智能较高的实体接近娱乐清扫者时,其将进入被称作“警戒”的状态。

在“警戒”状态时,其头部的霓虹光线将会消失并转移至其身体轮廓。同时会对接近者进行言语警告。

若警告没有产生实际效果,娱乐清扫者将对接近者进行攻击,直至其失去意识。

生物学特征

娱乐清扫者有着光滑的,质地类似于橡胶且散发着杏仁水气味的黑色皮肤,皮肤具有较高的韧性及弹性,这使得物理手段无法对其造成伤害。

娱乐清扫者可以使用其霓虹光线发出类似于霓虹发射器的光束。尽管威力远不如前者,但仍可以击晕流浪者。

娱乐清扫者的皮肤表面通常有着多处不易察觉的,被黑色丝线缝合过的痕迹,这些痕迹通常出现在其躯干与四肢、头颅的链接处,并且会随着其年龄增大而愈加明显。当该痕迹暴露在自然光下,或者接触到治愈药剂时,黑色丝线将会散发出彩色光芒,随后缓慢融化、蒸发直至彻底消失。

在黑色丝线消失后,其对应的部位将会随之分离,并留下一处平整的截面。截面内部通常充满着类似霓虹眼镜所产生的霓虹胶体的物质。

娱乐清扫者的肢体由于上述原因而掉落,其目标将转变为抢夺自己所掉落的肢体。在其肢体触碰到其分离处的截面时,其霓虹光线将会化作针线,并在半分钟内完成对自身的修补。同时其也可通过该方法修补其他娱乐清扫者

娱乐清扫者的头颅由于上述原因而掉落时,其霓虹光线将暂时消失,这使得其无法对自身进行修补,同时也无法发出光束。故建议流浪者在受到该实体追杀时使用此法脱身。

发现记录

该实体首次被发现于Level C-140中“后室娱乐”大厦的第46层。

行为准则

应当

 • 在被其警告后离开其警戒范围。
 • 对其使用治愈药剂脱身。

不应

 • 主动靠近娱乐清扫者
 • 主动攻击娱乐清扫者

除非特别注明,本页内容采用以下授权方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License