Entity C-499 - “蓝藻”


IETS:5N/A
IETS
:5
智能:N/A
:root {
  --box-border: var(--gray-monochrome);
  --box-shadow: var(--swatch-tertiary-color);
  --box-color-0: 27, 122, 44;
  --box-color-1: 88, 248, 70;
  --box-color-2: 211, 186, 0;
  --box-color-3: 239, 149, 0;
  --box-color-4: 254, 110, 24;
  --box-color-5: 253, 69, 69;
}
.extrabox {
  float: right;
  position: relative;
}
.box {
  position: relative;
  width: max-content;
  min-width: 11rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 2.25rem;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0 0.5rem;
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
  border-left: 0.5rem solid rgba(var(--box-border), 0.5);
  box-shadow: 
    inset 0 0 0 0.0625rem rgba(var(--box-shadow), 0.5),
    inset 0.0625rem 0 0 0 rgba(var(--box-shadow), 0.5),
    inset 0 -0.0625rem 0 0 rgba(var(--box-shadow), 0.75);
  transition: height 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  font-family: Inter, "Noto Serif SC", sans-serif;
  cursor: default;
  overflow: hidden;
}
.box br {
  display: none;
}
.box .iets-before {
  position: relative;
  font-size: 1.5rem;
  display: flex;
  opacity: 1;
  right: 0;
  top: 0;
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.box .iets-after {
  position: relative;
  right: 999rem;
  top: 0;
  opacity: 0;
  transition: 
    opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    top 0s 0.25s,
    right 0s 0.25s;
}
.box .iets-before .iets-link {
  opacity: 1;
}
.box:hover {
  height: 5.063rem;
}
.box:hover .iets-before {
  top: -2.25rem;
  right: 999rem;
  opacity: 0;
  transition: 
    opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    top 0s 0.25s,
    right 0s 0.25s;
}
.box:hover .iets-after {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  top: -2.25rem;
  right: 0;
  opacity: 1;
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.box .iets-after .iets-link {
  font-size: 1.5rem;
}
.extrabox[class*="{"] .lang-tr,
.extrabox[class*="cn/tr"] .lang-tr,
.lang-cn .lang-tr,
.lang-tr .lang-cn {
  display: none;
}
 
.box.class-0 {
  --box-border: var(--box-color-0);
  --box-shadow: var(--box-color-0);
}
.box.class-1 {
  --box-border: var(--box-color-1);
  --box-shadow: var(--box-color-1);
}
.box.class-2 {
  --box-border: var(--box-color-2);
  --box-shadow: var(--box-color-2);
}
.box.class-3 {
  --box-border: var(--box-color-3);
  --box-shadow: var(--box-color-3);
}
.box.class-4 {
  --box-border: var(--box-color-4);
  --box-shadow: var(--box-color-4);
}
.box.class-5 {
  --box-border: var(--box-color-5);
  --box-shadow: var(--box-color-5);
}
评分: +31+x

实体编号:C-499

栖息地:全境

蓝藻是一种藻类。

描述

蓝藻

由于富含蓝藻,呈现绿色的水域,摄于前厅。

蓝藻又名蓝绿藻、蓝细菌,是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素A但不含叶绿体、能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物。

广泛分布于前厅和后室中的绝大多数层级的水体中,甚至有一部分个体在后室经过变异之后成功前往陆地,由于其更强的环境抵抗能力,推测蓝藻的分布数量甚至要比人类更广泛。

生理学结构

蓝藻体内不具有大多数真核生物应当具有的细胞器,只具有一些简单多糖构成的分子链作为简单器官。其光合作用系统中具有叶绿素A和光系统Ⅱ,以水为电子供体放出氧气,一部分光合细菌的电子供体一般为氢气和硫化氢,不产生氧气。

从微观结构上看,蓝藻细胞质中有很多光合片层,多种光合色素均附于其上,含有色素的膜性结构大大增加了细胞内的膜面积,保证光合作用的顺利进行。

蓝藻细胞壁主要成分为肽聚糖,贮藏的光合产物主要为蓝藻淀粉和蓝藻颗粒体等。细胞壁分内外两层,内层主要成分为纤维素。外层胶质衣鞘以果胶质为主,含有少量纤维素。细胞质部分有很多同心环样的膜片层结果,称为类囊体,光合色素与电子传递链均位于此。

蓝藻中央在光镜下较周围原生质层明亮,为遗传物质DNA所在部位称为中央体,但实际并不一定位于中心且与周围胞质无明确界限。蓝藻DNA几乎裸露,复制可连续进行。DNA平均含量远高于高等动物细胞。


生长与繁殖

蓝藻细胞分裂时,细胞中部向内生长出新横隔壁,将中心质与原生质分为两半。一般情况下,两个子细胞在一个公共的胶质鞘包围下保持在一起,并不断分裂而形成丝状、片状等多细胞群体。除此之外,蓝藻还可以通过出芽、断裂和复分裂等方式增殖。

内壁可继续向外分泌胶质增加到胶鞘中,胶鞘中可有棕、红、灰等非光合作用色素。有些个体由于细胞分裂后子细胞包埋在胶化的母细胞壁内而成为群体,如若反复分裂,群体中的细胞可以很多,较大的群体可以破裂成数个较小的群体。

有些单细胞体由于附着生活,有了基部和顶部的极性分化,丝状体是由于细胞分裂按同一个分裂面反复分裂、子细胞相接而形成的。有些丝状体上的细胞都一样,有些丝状体上有异形胞的分化;有的丝状体有伪枝或真分枝,有的丝状体的顶部细胞逐渐尖窄成为毛体,这也叫有极性的分化。丝状体也可以连成群体,包在公共的胶质衣鞘中,这是多细胞个体组成的群体。


外交

M.E.G.一次内部会议时,位于Level C-309的一部分电脑突然开启公用投屏并在所有人面前投影出如下字样的文档,后来这被认为是蓝藻第一次主动与人类公开身份的交情交流。

文章结束后体检确实表明所有当时的参会人员体内色氨酸含量都极低,已经出现病理性抑郁症症状,加上一些其他证据确实表明蓝藻意识的存在。

为什么数据库找不到,我记得我们拷过好几份……

你们指望着那些简单的消毒手段能处理什么?硬盘上的个体吗?还是电路里的集群?


行为准则:

应当:

 • 保持平常心,就如千万年前的先祖们一样。

不应:

 • 污染环境和水体。

除非特别注明,本页内容采用以下授权方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License