Entity C-300 - “卡俄斯之镜”
评分: +34+x
IETS:1A+
IETS
:1
智能:A+
:root {
  --box-border: var(--gray-monochrome);
  --box-shadow: var(--swatch-tertiary-color);
  --box-color-0: 27, 122, 44;
  --box-color-1: 88, 248, 70;
  --box-color-2: 211, 186, 0;
  --box-color-3: 239, 149, 0;
  --box-color-4: 254, 110, 24;
  --box-color-5: 253, 69, 69;
}
.extrabox {
  float: right;
  position: relative;
}
.box {
  position: relative;
  width: max-content;
  min-width: 11rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 2.25rem;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0 0.5rem;
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
  border-left: 0.5rem solid rgba(var(--box-border), 0.5);
  box-shadow: 
    inset 0 0 0 0.0625rem rgba(var(--box-shadow), 0.5),
    inset 0.0625rem 0 0 0 rgba(var(--box-shadow), 0.5),
    inset 0 -0.0625rem 0 0 rgba(var(--box-shadow), 0.75);
  transition: height 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  font-family: Inter, "Noto Serif SC", sans-serif;
  cursor: default;
  overflow: hidden;
}
.box br {
  display: none;
}
.box .iets-before {
  position: relative;
  font-size: 1.5rem;
  display: flex;
  opacity: 1;
  right: 0;
  top: 0;
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.box .iets-after {
  position: relative;
  right: 999rem;
  top: 0;
  opacity: 0;
  transition: 
    opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    top 0s 0.25s,
    right 0s 0.25s;
}
.box .iets-before .iets-link {
  opacity: 1;
}
.box:hover {
  height: 5.063rem;
}
.box:hover .iets-before {
  top: -2.25rem;
  right: 999rem;
  opacity: 0;
  transition: 
    opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),
    top 0s 0.25s,
    right 0s 0.25s;
}
.box:hover .iets-after {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  top: -2.25rem;
  right: 0;
  opacity: 1;
  transition: opacity 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}
.box .iets-after .iets-link {
  font-size: 1.5rem;
}
.extrabox[class*="{"] .lang-tr,
.extrabox[class*="cn/tr"] .lang-tr,
.lang-cn .lang-tr,
.lang-tr .lang-cn {
  display: none;
}
 
.box.class-0 {
  --box-border: var(--box-color-0);
  --box-shadow: var(--box-color-0);
}
.box.class-1 {
  --box-border: var(--box-color-1);
  --box-shadow: var(--box-color-1);
}
.box.class-2 {
  --box-border: var(--box-color-2);
  --box-shadow: var(--box-color-2);
}
.box.class-3 {
  --box-border: var(--box-color-3);
  --box-shadow: var(--box-color-3);
}
.box.class-4 {
  --box-border: var(--box-color-4);
  --box-shadow: var(--box-color-4);
}
.box.class-5 {
  --box-border: var(--box-color-5);
  --box-shadow: var(--box-color-5);
}

实体编号:C-300

栖息地:N/A

描述:

Entity C-300通常被称作卡俄斯之镜1,是一种外观呈现为欧式长方形大型镜子的超自然事物,它似乎搭载了某种超自然意识体,这种实体拥有明显的自我意识与极高的智慧,故以实体文档形式记录。但其不存在任何生命体征。卡俄斯之镜被认为是后室与前厅的直接联系之一,并且卡俄斯之镜具备将这两个空间中的事物进行转换和移动的能力。

卡俄斯之镜似乎拥有与人类较为相似的意识与情感。在流浪者遭遇它时,它会与流浪者以人类的语言进行交流。交流结束后,卡俄斯之镜可能根据交流内容,将和与其交谈的流浪者有关联的事物转移到此流浪者目前所处的位置。通常,被转移事物的来源为前厅,这似乎受到了卡俄斯之镜本身的影响。被转移事物的本质涵盖范围广泛,可以是物品甚至是生物,但对物品的体量有一定限制。卡俄斯之镜的传送行为具有单向性,存在于后室内的所有物品都不能被卡俄斯之镜传送。

特征:

卡俄斯之镜的外貌为高240cm,宽100cm的欧式长方形镜子,其边框由未知物质构成,能散发出金色光芒;其镜面一直被某种雾气所覆盖,雾气无法彻底清除。卡俄斯之镜整体散发着银色光芒。在未与其互动时,镜面上不会依常理反射出周围的景象,而是呈现着类似星空的画面。卡俄斯之镜整体没有可以使其附着于平面的结构,但它能以未知的方法使自身吸附于墙体上。卡俄斯之镜的所有构成材质暂不明确,其无法被任何外力破坏。值得一提的是,其附着的墙面在其吸附后也无法破坏。

任何试图移动卡俄斯之镜的行为都会导致其立即消失,暂无任何方法可以使卡俄斯之镜长时间停留于同一地点,其附着的墙面同样具有无法破坏的特点。

行为:

卡俄斯之镜虽无生命体征,但它能够根据其意愿转移自身位置,因其移动较为频繁且速度极快,暂无方法可以找到卡俄斯之镜。在被记录的四次卡俄斯之镜目击和接触记录中,它前后出现在了Level C-32的一面墙上;Level C-57中的隔间门上,Level C-86的旅馆房间的卫生间中,大堂的地面上。根据几次事件记录,M.E.G.认为卡俄斯之镜有较大可能出现在存在玻璃材质较多的空间中。

异常现象:

流浪者的视线扫过卡俄斯之镜时,该流浪者会产生强烈的与其接触的想法,这种影响通常不可抗。不与其保持视线接触,卡俄斯之镜在大约5分钟后会无预兆地消失。流浪者触碰到卡俄斯之镜后,其镜面会呈现出黄色的光晕,并浮现出 你好 的字样。流浪者可以通过在镜面上写字以与卡俄斯之镜交流。无论温湿度如何,触摸痕迹都会快速消失。

卡俄斯之镜通常会询问流浪者的近期身体状况,近期经历,过去经历,以及家庭状况等,流浪者需在镜面写出相应回答;若中途离开会导致卡俄斯之镜的消失;流浪者可以拒绝询问请求。流浪者也可向它询问关于前厅的问题,但问题须与流浪者本身有强烈关联,否则它不会给出答案。与其交流后,流浪者将产生极强的思乡,怀旧情绪,并产生回忆。

据相关资料显示,卡俄斯之镜的最后一个问题均为“流浪者最想念的人”,以及是否想要让此人来到流浪者身边。若作肯定回答,目标的样貌会逐渐浮现于镜面上,并在数分钟后具现化;或是出现此人的面目,可以同流浪者交流。这均取决于流浪者自身和该实体的交流时间等。据相关资料显示,从中出现的人均肯定自己来自前厅。因此,卡俄斯之镜被认为可能拥有连接、自由修改多个时空的能力。

发现记录

行为准则:

应当:

尝试与卡俄斯之镜交谈
阻止他人尝试破坏镜面
如果你愿意,就去和他们问好吧。

不应:

尝试破坏镜面
阻止他人与镜子交谈
如果你愿意,就回头和他们道别吧。


除非特别注明,本页内容采用以下授权方式: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License